PRO ČLENY

Registrace kontaktu člena COOP družstva HB
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Telefon: *
+420
* povinné údaje
Ulice, čp.: *
Město / Obec: *
PSČ: *
Antispam (opište text z obrázku): * captcha

  

DATUM INFORMACE PŘÍLOHA
10.05.2018

Svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053)
svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

náhradní členskou schůzi,

která se bude konat 28. května 2018 (v pondělí) od 13.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

Program členské schůze:

1. Zahájení.
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
3. Změna stanov družstva.
4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu družstva.
5. Rozhodnutí o přejmenování statutárního fondu (rozvahový účet 423) na Zajišťovací fond družstva.
6. Rozhodnutí o zřízení účelového fondu Operativní fond družstva.
7. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2017.
8. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
9. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
10. Diskuse k uvedeným zprávám.
11. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku.
12. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2018 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
13. Schválení smluv dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích.
14. Různé.
15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Upozornění pro členy družstva:

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

Představenstvo
COOP družstvo HB

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též návrh změn stanov COOP družstvo HB.

Článek 4
Předmět podnikání družstva

 • Doplnění „ , obchod s elektřinou“ za text „- výroba elektřiny“

Článek 5
Členský vklad a majetkové vztahy

 • Doplnění odst. 1 o vytučněný text:
  1. Základní členský vklad činí 800,– Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.

Článek 10
Vyloučení

 • Nové znění odst. 2:
  2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Článek 11
Úmrtí člena

 • Změna v odst. 1 o vytučněný text:
  1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic nepožádá o členství do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

Článek 12
Zánik právnické osoby

 • Nové znění článku:
  Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

Článek 13
Vypořádací podíl

 • Nové znění celého článku:
 • Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,– Kč dalšího členského vkladu či dalších členských vkladů vypořádávaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem jinak (vypořádání v podobě nemovitostí vyžaduje schválení členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne zániku členství.

Článek 14
Fondy družstva

 • Nové znění celého článku:
 • 1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není družstvo povinno vytvářet ani doplňovat zákonný rezervní fond. Může tak ovšem učinit dobrovolně – zřízení, zrušení nebo změna rezervního fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva) přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
  2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.
  3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. O zřízení a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze. Zpravidla při zřízení účelového fondu může členská schůze určit i účel fondu a přijmout základní pravidla pro doplňování takového fondu, případně pro užití prostředků fondu. V rámci případných členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo.

Článek 17
Základní povinnosti členů

 • Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s textem:
  f/ údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu (v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i případnou odpovědnost za náhradu škody).
Pozvánka na náhradní členskou schůzi COOP družstva HB 2018

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB
20.04.2018

Svolání členské schůze COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053)
svolává dle článku 19., odstavce 1 stanov

členskou schůzi,

která se bude konat 10. května 2018 (ve čtvrtek) od 13.30 hodin
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

Program členské schůze:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů.
 3. Změna stanov družstva.
 4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu družstva.
 5. Rozhodnutí o přejmenování statutárního fondu (rozvahový účet 423) na Zajišťovací fond družstva.
 6. Rozhodnutí o zřízení účelového fondu Operativní fond družstva.
 7. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2017.
 8. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
 9. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 10. Diskuse k uvedeným zprávám.
 11. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku.
 12. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2018 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
 13. Schválení smluv dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích.
 14. Různé.
 15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Upozornění pro členy družstva:

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

20.4.2018

Představenstvo
COOP družstvo HB

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též návrh změn stanov COOP družstvo HB.

Článek 4
Předmět podnikání družstva

 • Doplnění „ , obchod s elektřinou“ za text „- výroba elektřiny“

Článek 5
Členský vklad a majetkové vztahy

 • Doplnění odst. 1 o vytučněný text:
  1. Základní členský vklad činí 800,– Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.

Článek 10
Vyloučení

 • Nové znění odst. 2:
  2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Článek 11
Úmrtí člena

 • Změna v odst. 1 o vytučněný text:
  1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic nepožádá o členství do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

Článek 12
Zánik právnické osoby

 • Nové znění článku:
  Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

Článek 13
Vypořádací podíl

 • Nové znění celého článku:
  Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,– Kč dalšího členského vkladu či dalších členských vkladů vypořádávaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem jinak (vypořádání v podobě nemovitostí vyžaduje schválení členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne zániku členství.

Článek 14
Fondy družstva

 • Nové znění celého článku:
  1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není družstvo povinno vytvářet ani doplňovat zákonný rezervní fond. Může tak ovšem učinit dobrovolně – zřízení, zrušení nebo změna rezervního fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva) přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
  2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.
  3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. O zřízení a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze. Zpravidla při zřízení účelového fondu může členská schůze určit i účel fondu a přijmout základní pravidla pro doplňování takového fondu, případně pro užití prostředků fondu. V rámci případných členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo.

Článek 17
Základní povinnosti členů

 • Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s textem:
  f/ údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu (v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i případnou odpovědnost za náhradu škody).
Pozvánka na členskou schůzi COOP družstva HB 2018

Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB
04.07.2017

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB. /členům družstva/

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB.
30.06.2017

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB. /Obchodní partneři/

Výpis z obchodního rejstříku – COOP družstvo HB

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB.

Výpis z obchodního rejstříku
30.5.2017

COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB svolává dle článku 19., odstavce 6. platných stanov

náhradní členskou schůzi,

která se bude konat 19. června 2017 (v pondělí) od 13.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Program jednání:

 1. Zahájení.

 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volebního řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů, volební komise.

 3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2016.

 4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce , návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, k navrhované přeměně – fúzi sloučením.

 6. Diskuse k uvedeným zprávám.

 7. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.

 8. Schválení projektu přeměny – fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem 568 02 Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, IČ 000 32 191 s nástupnickým družstvem COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 000 32 115.

 9. Projednání a schválení zahajovací rozvahy.

 10. Změna stanov, čl. 20, bod 3) – zvýšení členů představenstva z 5 na 7

 11. Odvolání a volby členů orgánů družstva, představenstva, kontrolní komise, předsedy, místopředsedů.

 12. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 Zákona č.90/2012 Sb.

 13. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2017 – Ing.Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3

 14. Usnesení z členské schůze.

 15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 13.00 hodin a ukončena ve 13.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz, případně občanský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Upozornění pro členy družstva:

V souladu s §§ 169 a 170 zákona č.355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se upozorňují členové družstva, že v sídle každého ze zúčastněných družstev ( u COOP družstva HB na adrese: Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod) jsou k nahlédnutí dokumenty uvedené v ustanovení § 169 Zákona č.355/2011 Sb.. Seznámit se s nimi mohou v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod.. Jedná se zejména: projekt přeměny – fúze sloučením, konečné účetní závěrky zúčastněných družstev k 31.12.2016 a zprávy auditora o jejich ověření, zahajovací rozvaha nástupnického družstva ke dni 1.1.2017 a zpráva auditora o jejím ověření, účetní závěrky obou zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, všechny zprávy o přeměně – fúzi sloučením všech zúčastněných družstev, které se vyžadují, a znalecká zpráva o přeměně – fúzi sloučením.

Každé ze zúčastněných družstev je povinno vydat členovi družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených dokumentů.

Pokud člen souhlasil s tím, že zúčastněné družstvo bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedené v prvém odstavci zaslány elektronicky. V takovém případě se nepoužije ustanovení odstavce 2.

Vybrané údaje z konečných účetních závěrek zúčastněných družstev v tis. Kč:

Jednota SD Svitavy

COOP družstvo HB

Bilanční suma

149 152

871 810

Výše vlastního kapitálu

145 525

576 188

Hospodářský výsledek za poslední účetní období

+ 3 919

+ 77 629

Výše krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů

3 627

295 537

Výše stálých aktiv

89 239

452 523

Výše oběžných aktiv

59 913

418 447

Pohledávky po splatnosti

55

592

Výše cash-flow: z provozní činnosti

-16 554

110 360

investiční činnosti

17 630

-122 998

finanční činnosti

-721

1417

Představenstvo
COOP družstva HB

11.5.2017 COOP družstvo HB
Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19., odstavce 2. platných stanov
č l e n s k o u s c h ů z i,
která se bude konat 30. května 2017 (v úterý) od 12.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.
Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volebního řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů, volební komise.
 3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2016.
 4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce , návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, k navrhované přeměně – fúzi sloučením.
 6. Diskuse k uvedeným zprávám.
 7. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.
 8. Schválení projektu přeměny – fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem 568 02 Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, IČ 000 32 191 s nástupnickým družstvem COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 000 32 115.
 9. Projednání a schválení zahajovací rozvahy.
 10. Změna stanov, čl. 20, bod 3) – zvýšení členů představenstva z 5 na 7
 11. Odvolání a volby členů orgánů družstva, představenstva, kontrolní komise, předsedy, místopředsedů.
 12. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 Zákona č.90/2012 Sb.
 13. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2017 – Ing.Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3
 14. Usnesení z členské schůze.
 15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 12.00 hodin a ukončena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Upozornění pro členy družstva:

V souladu s §§ 169 a 170 zákona č.355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se upozorňují členové družstva, že v sídle každého ze zúčastněných družstev ( u COOP družstva HB na adrese: Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod) jsou k nahlédnutí dokumenty uvedené v ustanovení § 169 Zákona č.355/2011 Sb.. Seznámit se s nimi mohou v  pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod.. Jedná se zejména: projekt přeměny – fúze sloučením, konečné účetní závěrky zúčastněných družstev k 31.12.2016 a  zprávy auditora o  jejich ověření, zahajovací rozvaha nástupnického družstva ke dni 1.1.2017 a  zpráva auditora o  jejím ověření, účetní závěrky obou zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období a  zprávy auditora o  jejich ověření, všechny zprávy o  přeměně – fúzi sloučením všech zúčastněných družstev, které se vyžadují, a znalecká zpráva o  přeměně – fúzi sloučením.

Každé ze zúčastněných družstev je povinno vydat členovi družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených dokumentů.

Pokud člen souhlasil s tím, že zúčastněné družstvo bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedené v prvém odstavci zaslány elektronicky. V takovém případě se nepoužije ustanovení odstavce 2.

Vybrané údaje z konečných účetních závěrek zúčastněných družstev v tis. Kč:

Jednota SD Svitavy

COOP družstvo HB

Bilanční suma

149 152

871 810

Výše vlastního kapitálu

145 525

576 188

Hospodářský výsledek za poslední účetní období

+ 3 919

+ 77 629

Výše krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů

3 627

295 537

Výše stálých aktiv

89 239

452 523

Výše oběžných aktiv

59 913

418 447

Pohledávky po splatnosti

55

592

Výše cash-flow: z provozní činnosti

-16 554

110 360

investiční činnosti

17 630

-122 998

finanční činnosti

-721

1417

Představenstvo
COOP družstva HB

Stanovy COOP družstva HB (19.6.2017)

Stanovy COOP družstva HB 19.6.2017

 

 

ARCHIV
Pozvánky a informace 2008

2008

Pozvánky a informace 2009

2009

Pozvánky a informace 2010
– –
Pozvánky a informace 2011

2011

Pozvánky a informace 2012

2012

Pozvánky a informace 2013

2013

Pozvánky a informace 2014

2014

Pozvánky a informace 2015

2015

Pozvánky a informace 2016

2015

Comments are closed.