PRO ČLENY

Registrace kontaktu člena COOP družstva HB
Jméno a příjmení: *
E-mail: *
Telefon: *
+420
* povinné údaje
Ulice, čp.: *
Město / Obec: *
PSČ: *
Antispam (opište text z obrázku): * captcha

  

DATUM INFORMACE PŘÍLOHA
04.07.2017

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB. /členům družstva/

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB.
30.06.2017

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB. /Obchodní partneři/

Výpis z obchodního rejstříku – COOP družstvo HB

Oznámení o fúzi sloučením družstev Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách a COOP družstvo HB.

Výpis z obchodního rejstříku
30.5.2017

COOP družstvo HB

Představenstvo COOP družstva HB svolává dle článku 19., odstavce 6. platných stanov

náhradní členskou schůzi,

která se bude konat 19. června 2017 (v pondělí) od 13.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Program jednání:

 1. Zahájení.

 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volebního řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů, volební komise.

 3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2016.

 4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce , návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, k navrhované přeměně – fúzi sloučením.

 6. Diskuse k uvedeným zprávám.

 7. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.

 8. Schválení projektu přeměny – fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem 568 02 Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, IČ 000 32 191 s nástupnickým družstvem COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 000 32 115.

 9. Projednání a schválení zahajovací rozvahy.

 10. Změna stanov, čl. 20, bod 3) – zvýšení členů představenstva z 5 na 7

 11. Odvolání a volby členů orgánů družstva, představenstva, kontrolní komise, předsedy, místopředsedů.

 12. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 Zákona č.90/2012 Sb.

 13. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2017 – Ing.Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3

 14. Usnesení z členské schůze.

 15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 13.00 hodin a ukončena ve 13.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz, případně občanský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Upozornění pro členy družstva:

V souladu s §§ 169 a 170 zákona č.355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se upozorňují členové družstva, že v sídle každého ze zúčastněných družstev ( u COOP družstva HB na adrese: Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod) jsou k nahlédnutí dokumenty uvedené v ustanovení § 169 Zákona č.355/2011 Sb.. Seznámit se s nimi mohou v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod.. Jedná se zejména: projekt přeměny – fúze sloučením, konečné účetní závěrky zúčastněných družstev k 31.12.2016 a zprávy auditora o jejich ověření, zahajovací rozvaha nástupnického družstva ke dni 1.1.2017 a zpráva auditora o jejím ověření, účetní závěrky obou zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření, všechny zprávy o přeměně – fúzi sloučením všech zúčastněných družstev, které se vyžadují, a znalecká zpráva o přeměně – fúzi sloučením.

Každé ze zúčastněných družstev je povinno vydat členovi družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených dokumentů.

Pokud člen souhlasil s tím, že zúčastněné družstvo bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedené v prvém odstavci zaslány elektronicky. V takovém případě se nepoužije ustanovení odstavce 2.

Vybrané údaje z konečných účetních závěrek zúčastněných družstev v tis. Kč:

Jednota SD Svitavy

COOP družstvo HB

Bilanční suma

149 152

871 810

Výše vlastního kapitálu

145 525

576 188

Hospodářský výsledek za poslední účetní období

+ 3 919

+ 77 629

Výše krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů

3 627

295 537

Výše stálých aktiv

89 239

452 523

Výše oběžných aktiv

59 913

418 447

Pohledávky po splatnosti

55

592

Výše cash-flow: z provozní činnosti

-16 554

110 360

investiční činnosti

17 630

-122 998

finanční činnosti

-721

1417

Představenstvo
COOP družstva HB

11.5.2017 COOP družstvo HB
Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19., odstavce 2. platných stanov
č l e n s k o u s c h ů z i,
která se bude konat 30. května 2017 (v úterý) od 12.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.
Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volebního řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů, volební komise.
 3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2016.
 4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce , návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, k navrhované přeměně – fúzi sloučením.
 6. Diskuse k uvedeným zprávám.
 7. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.
 8. Schválení projektu přeměny – fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem 568 02 Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, IČ 000 32 191 s nástupnickým družstvem COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 000 32 115.
 9. Projednání a schválení zahajovací rozvahy.
 10. Změna stanov, čl. 20, bod 3) – zvýšení členů představenstva z 5 na 7
 11. Odvolání a volby členů orgánů družstva, představenstva, kontrolní komise, předsedy, místopředsedů.
 12. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 Zákona č.90/2012 Sb.
 13. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2017 – Ing.Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3
 14. Usnesení z členské schůze.
 15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 12.00 hodin a ukončena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Upozornění pro členy družstva:

V souladu s §§ 169 a 170 zákona č.355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se upozorňují členové družstva, že v sídle každého ze zúčastněných družstev ( u COOP družstva HB na adrese: Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod) jsou k nahlédnutí dokumenty uvedené v ustanovení § 169 Zákona č.355/2011 Sb.. Seznámit se s nimi mohou v  pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod.. Jedná se zejména: projekt přeměny – fúze sloučením, konečné účetní závěrky zúčastněných družstev k 31.12.2016 a  zprávy auditora o  jejich ověření, zahajovací rozvaha nástupnického družstva ke dni 1.1.2017 a  zpráva auditora o  jejím ověření, účetní závěrky obou zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období a  zprávy auditora o  jejich ověření, všechny zprávy o  přeměně – fúzi sloučením všech zúčastněných družstev, které se vyžadují, a znalecká zpráva o  přeměně – fúzi sloučením.

Každé ze zúčastněných družstev je povinno vydat členovi družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených dokumentů.

Pokud člen souhlasil s tím, že zúčastněné družstvo bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin uvedené v prvém odstavci zaslány elektronicky. V takovém případě se nepoužije ustanovení odstavce 2.

Vybrané údaje z konečných účetních závěrek zúčastněných družstev v tis. Kč:

Jednota SD Svitavy

COOP družstvo HB

Bilanční suma

149 152

871 810

Výše vlastního kapitálu

145 525

576 188

Hospodářský výsledek za poslední účetní období

+ 3 919

+ 77 629

Výše krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů

3 627

295 537

Výše stálých aktiv

89 239

452 523

Výše oběžných aktiv

59 913

418 447

Pohledávky po splatnosti

55

592

Výše cash-flow: z provozní činnosti

-16 554

110 360

investiční činnosti

17 630

-122 998

finanční činnosti

-721

1417

Představenstvo
COOP družstva HB

20.10.2016

O z n á m e n í

Statutární orgány družstev COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 000 32 115 a Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 568 02, IČ: 000 32 191

o z n a m u j í

členům obou družstev odsouhlasení záměru fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách do nástupnického družstva COOP družstvo HB. Rozhodným dnem fúze sloučením byl určen den 1. 1. 2017. Od tohoto dne se jednání zanikajícího družstva považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnického družstva. S převzetím jmění zanikajícího družstva převezme nástupnické družstvo také všechna práva a povinnosti z obchodních, respektive závazkových a jiných právních vztahů i práva a povinnosti z pracovně právních vztahů všech zaměstnanců družstva a dalších právních předpisů platných k datu podání návrhu projektu.

Projekt fúze sloučením bude projednáván na členských schůzích družstev koncem prvního pololetí 2017.

Představenstvo COOP družstvo HB, Představenstvo Jednota, SD Svitavy

Oznámení – fúze sloučením
Oznámení fúze sloučením
21.6.2016 Zápis z náhradní členské schůze COOP družstva HB, konané dne 27.května 2016 v sále 1. poschodí hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Zápis z náhradní členské schůze
Zápis z náhradní členské schůze 27.5.2016
11.5.2016 Členská schůze COOP družstva HB, konaná dne 11.5.2016 nebyla usnášeníschopná, svolává představenstvo družstva náhradní členskou schůzi na den 27.5.2016 od 14.00 hodin ve stejném místě a se stejným programem. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů.
Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19., odstavce 6. platných stanov
n á h r a d n í č l e n s k o u s c h ů z i ,
která se bude konat 27. května 2016 (v pátek) od 14.00 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.
Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva o výsledcích družstva za rok 2015.
 4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 6. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.
 7. Diskuse.
 8. Zpráva návrhové komise a přijetí závěrečného usnesení.
 9. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 13.30 hodin a ukončena ve 14.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

Pro zjednodušení komunikace se členy si dovolujeme Vás požádat o sdělení e-mailové adresy, pokud ji vlastníte. Adresa bude zaznamenána do naší evidence členů. Informace o COOP družstvu HB je umožněna prostřednictvím webových stránek www.coophb.cz, pro řešení členských záležitostí uvádíme tyto kontaktní adresy: bartova@coophb.cz; telefon: 569431614.

Představenstvo

COOP družstva HB

25.4.2016 Představenstvo COOP družstva HB s v o l á v á dle článku 19., odstavce 2. platných stanov

ČLENSKOU SCHŮZI ,

která se bude konat 11. května 2016 (ve středu) od 12.30 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

Program jednání:

 1. Zahájení.
 2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva o výsledcích družstva za rok 2015.
 4. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
 5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
 6. Schválení roční účetní závěrky a užití hospodářského výsledku.
 7. Diskuse.
 8. Zpráva návrhové komise a přijetí závěrečného usnesení.
 9. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 12.00 hodin a ukončena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, budete upozorněni na webových stránkách družstva, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání na den 27. 5. 2016 od 14.00 hodin. Pro tuto eventualitu se zasílá i pozvánka na náhradní členskou schůzi.

Pro zjednodušení komunikace se členy si dovolujeme Vás požádat o sdělení e-mailové adresy, pokud ji vlastníte. Adresa bude zaznamenána do naší evidence členů. Informace o COOP družstvu HB je umožněna prostřednictvím webových stránek www.coophb.cz, pro řešení členských záležitostí uvádíme tyto kontaktní adresy: bartova@coophb.cz; telefon: 569431614.

Představenstvo
COOP družstva HB

Stanovy COOP družstva HB (19.6.2017)

Stanovy COOP družstva HB 19.6.2017

 

 

ARCHIV
Pozvánky a informace 2008

2008

Pozvánky a informace 2009

2009

Pozvánky a informace 2010
– –
Pozvánky a informace 2011

2011

Pozvánky a informace 2012

2012

Pozvánky a informace 2013

2013

Pozvánky a informace 2014

2014

Pozvánky a informace 2015

2015

Comments are closed