CCP – CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM

Criminal compliance program COOP družstvo HB – stručný průvodce

Criminal compliance program (CCP) je systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury COOP družstva HB v návaznosti na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a slouží k zabránění spáchání trestného činu a k odvrácení následků případného trestného činu. Každý je povinen jednat legálně, vždy v souladu s CCP a podezření na porušení CCP oznámit dle Kodexu CCP.

Základem CCP jsou:

 • Kodex CCP (jehož součástí je Etický kodex)
 • další vnitřní předpisy a právní předpisy, zejména trestní zákoník, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a trestní řád.

Odpovědnými osobami CCP jsou:

 • Compliance officer (tuto funkci vykonává určený člen představenstva)
 • představenstvo

Oznamování podezření na porušení CCP je možné několika způsoby zaručujícími důvěrné oznamování, a to:

 • písemně na e-mailovou adresu: pravni@coophb.cz
 • písemné (s označením „Neotevírat – sdělení dle CCP“) či osobní oznámení na poštovní adrese:
  COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod
 • telefonicky přes telefonní spojení: +420 569 431 625
 • přes webovou aplikaci na www.coophb.cz (viz. níže)

Pro řádné oznámení porušení CCP nemůže být oznamující osoba jakkoli postižena.

Schéma CCP

Předpisová základna

Kodex CCP

Etický kodex

Ostatní vnitřní předpisy

Struktura CCP družstva

Nulová tolerance vedení družstva k jakémukoli nelegálnímu či neetickému jednání

Prevence Detekce Reakce
Základní dokumenty:
• Kodex CCP a Etický kodex
Systém důvěrného oznamování (ochrana oznamovatele):

• elektronická oznámení
• písemné či osobní oznámení

telefon
• oznámení OČTŘ

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům

Další detekční opatření

Prověřování

Následky porušení CCP družstva
Odpovědné osoby:
• Compliance officer
• představenstvo
Základní povinnosti Nápravná opatření
Systematické vyhodnocování rizik
Informovanost
Monitoring a zlepšování CCP družstva
Další prevenční opatření

.

O elektronické oznamovací aplikaci COOP družstva HB

COOP družstvo HB se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, 13000 Praha 3 – Žižkov, IČ: 00032115 (dále jen „Družstvo“) netoleruje žádnou formu trestné či zjevně neetické činnosti. Vyvíjí proto neustále maximální snahu o prevenci před jednáním neetickým, nezákonným či pácháním trestných činů osobami nejen ve vztahu k němu samotnému. Družstvo také zavedlo Criminal compliance program ve vztahu k zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „CCP“). Jako součást CCP byla zřízena také oznamovací elektronická aplikace (dále jen „Aplikace“), jejímž účelem je umožnit (i anonymní) podání oznámení na jakékoliv neetické nebo trestné jednání, které se jeví oznamovateli jako porušení CCP, tedy jako:

 • v rozporu s právními předpisy,
 • v rozporu s vnitřními předpisy Družstva,
 • nebo upozorňující na neetické chování ve spojitosti s Družstvem.

Pravidla pro užívání Aplikace:

 • V souladu s CCP má každá dotčená osoba jako jednu z povinností oznámit jakékoli porušení CCP či podezření na takové porušení. K uvedenému je možné využít oznámení (dále jen „Oznámení“).
 • Oznámení může podat i jakákoliv jiná osoba stojící mimo Družstvo
 • Využití Aplikace a podání Oznámení je zcela bezplatné.
 • Oznámení může být podáno i anonymně.
 • Každé Oznámení je individuálně řešeno po jeho přijetí na základě jasně definovaných interních pravidel a postupů v rámci CCP.
 • Oznámení je zpřístupněno a řešeno pouze osobami odpovědnými za CCP.
 • Osoby odpovědné za příjem Oznámení a jeho následné řešení jsou vázány povinností zachovávat po celou dobu mlčenlivost v souvislosti s tímto Oznámením, výjimku tvoří pouze zákonná povinnost tyto informace sdělit, zejména zákonná povinnost spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.
 • Oznamovatel má právo přikládat dokumenty či jiné důkazy potvrzující relevantnost jeho Oznámení.
 • V případě, že si oznamovatel přeje, aby byl kontaktován přímo osobou odpovědnou za vyřízení jeho Oznámení, může dobrovolně uvést své jméno a další kontaktní informace. Tyto údaje pak usnadní jeho lepší přístup k informacím a zároveň zrychlí řešení daného Oznámení (nakládání s osobními údaji uvedeno níže).
 • Družstvo se zavazuje žádným způsobem nepostihovat osobu oznamovatele, která pomocí Aplikace poskytla úplné a pravdivé informace.
 • Aplikace neslouží k hlášení mimořádných událostí (požár, nehoda, úraz) a reklamací či stížností.
 • Je zakázáno využívat Aplikaci k vyřizování osobních sporů (nejen mezi zaměstnanci). Prokázání úmyslného poskytnutí nekorektní, zavádějící nebo dokonce nepravdivé informace může vést k sankcím nejrůznějšího typu proti osobě oznamovatele dle právních či vnitřních předpisů.
 • Odesláním vyjadřuje odesílající osoba svůj souhlas s užitím jím poskytnutých osobních údajů. Eventuálně zadané osobní údaje oznamovatelem jsou užívány, shromažďovány, uchovávány a zpracovávány pouze v zájmu zjišťování možného porušení zásad přijatého CCP nebo jiných právních předpisů, pro prozkoumání obsahu Oznámení a pro odpovídajícím přijetí následných opatření a pro interní statistické účely Družstva. Souhlas uděluje potenciální oznamovatel na dobu 5 (pěti) let pro všechny zadané údaje (popř. po dobu delší, pokud je po tuto dobu vedeno vyšetřování ze strany orgánů činných v trestím řízení či šetření ze strany orgánů státní správy) a za výše uvedeným účelem, a to ze strany Družstva nebo třetích osob, které jsou vázány mlčenlivostí (kupř. auditor, advokát). Oznamovatel bere na vědomí a prohlašuje, že byl jakožto subjekt údajů informován o všech skutečnostech, na něž se vztahuje informační povinnost správce dle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), popř. českých prováděcích právních předpisů, a že si je vědom možnosti uplatnit svá práva, které mu dané nařízení přiznává, přičemž se s nimi předem seznámil. Odesláním odesílající osoba potvrzuje, že její souhlas byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu a že si je vědoma svého oprávnění souhlas kdykoliv odvolat, stejně jako práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a výmaz, práva souhlas kdykoli odvolat, práva požadovat informaci, jaké údaje o ní správce zpracovává, práva vznést námitku proti zpracování a práva obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  APLIKACE PRO OZNÁMENÍ

  Vaše jméno:

  Vaše oznámení:*

  E-mail:

  Předmět:

  Telefon:

  Nahrát soubor:

  Antispam (opište text z obrázku):*
  captcha

  * povinné údaje

  KODEX CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU – vybrané trestné činy

  Vybrané trestné činy

  Comments are closed.

  • ×

   LETÁKY E-MAILEM

   Zaregistrujte ZDARMA svou e-mailovou adresu a pravidelně každý týden od nás budete dostávat aktuální letáky a novinky.

   LETÁKY E-MAILEM - REGISTRACE