INTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Whistleblowing je ve vyspělých zemích považovaný za efektivní nástroj, jak odhalovat neetické či protiprávní jednání i uvnitř soukromé organizace. K této formě řešení nešvarů a problémů v rámci podnikání se hlásí i COOP družstvo HB, kdy zároveň reaguje jak na Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), tak na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Interní oznamovací systém pro oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje nebo porušuje jiný právní předpis či předpis Evropské unie upravující určité oblasti [viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů], slouží pro oznamovatele, kterými může být pouze fyzická osoba, typicky zaměstnanec COOP družstva HB, protože Družstvo nepřijímá oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Dále se může jednat o osoby pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dobrovolníky nebo stážisty nebo uchazeče o práci nebo jinou obdobnou činnost u COOP družstva HB. Všechny výše uvedené osoby mohou být oznamovateli také v případě, že jejich vztah k COOP družstvu HB již zanikl (kupř. bývalí zaměstnanci).

Oznamovatelé se mohou v první řadě obrátit na tzv. příslušnou osobu (viz kontaktní údaje níže) nebo využít vnitřní oznamovací systém (lze využít webový odesílací formulář – viz níže, nebo oznámení učinit písemnou formou – kontaktní údaje u tzv. příslušné osoby nebo ústní/osobní formou – ústní podání prosíme domluvit si na kontaktních údajích tzv. příslušné osoby).

Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je preferovanou variantou, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může zajistit hned samo COOP družstvo HB.

Oznamovatelé mohou, bez ohledu na to, zda nejprve využijí vnitřní oznamovací systém COOP družstva HB, podat oznámení i Ministerstvu spravedlnosti ČR (více viz https://oznamovatel.justice.cz/ ) či orgánu veřejné moci příslušnému k přijímání oznámení podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán), a to vnitrostátnímu i evropskému.

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle zákona o ochraně oznamovatelů a lze za tento přestupek uložit pokutu do 50 000 Kč.

Příslušnými osobami v rámci interního oznamovacího systému COOP družstva HB jsou:

Mgr. Marcela Machálková, nar. 1.12.1987

Ing. Jaroslav Stehno, nar. 28.6.1994

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému COOP družstva HB:

 • písemně pomocí online formuláře (viz níže)

 • písemně na emailovou schránku: whistleblowing@coophb.cz

 • písemně (listinnou poštou – v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „k rukám výhradně Mgr. Marcely Machálkové nebo Ing. Jaroslava Stehna – OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“) na adresu: COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod

 • telefonicky na telefonní lince: 569 431 616

  • provozní doba telefonní linky: 8.00-14.00 hod. ve všední dny

 • osobně (prosíme o dohodu s jakoukoli z příslušných osob na termínu schůzky)

S Vámi poskytnutými informacemi bude nakládáno důvěrně a utajeně. Anonymní oznámení nebudou COOP družstvem HB přijímána ani vyřizována. Anonymním oznamovatelům nenáleží ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů.

COOP družstvo HB nepřijímá oznámení od osob, které pro něj nevykonávají závislou práci (vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu), dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž nebo nejsou/nebyly uchazečem o práci nebo jinou obdobnou činnost u COOP družstva HB.

 

  ONLINE FORMULÁŘ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

  Jméno, příjmení:

  Datum narození:

  OBSAH OZNÁMENÍ (tzn. informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč, nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující příslušné oblasti [viz § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů], o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností)**:

  KONTAKTNÍ ÚDAJE OZNAMOVATELE

  Telefon: *

  E-mail: *

  Adresa trvalého bydliště: *

  Možnost nahrát přílohu (např. pdf,foto): *


  Žádám tímto příslušnou osobu, aby mne o přijetí oznámení nevyrozumívala.*Žádám tímto příslušnou osobu, aby mne nevyrozumívala o přijatém opatření na základě mého oznámení.*

  Údaje označené * jsou nepovinné. Bez povinných údajů oznamovatele (jméno, příjmení, datum narození) se oznámení považuje za anonymní, ledaže bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. V případě nesdělení kontaktních údajů nelze oznamovatele informovat mj. o výsledku posouzení oznámení.

  Údaje budou poskytnuty pouze tzv. příslušné osobě. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.
  ** Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení se v oznámení doporučuje uvést také: identifikaci osob podezřelých z nekalého jednání a všech dalších zúčastněných osob, podrobný popis nekalého jednání, konkrétní důkaz(y) o nekalém jednání, případně jakékoli konkrétní poznatky, které podporují podezření z nekalého jednání.

  Antispam (opište text z obrázku):
  captcha

  Upozorňujeme, že kdo vědomě podá nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku s rizikem udělení trestu kupř. v podobě pokuty, vedle toho může vzniknout COOP družstvu HB nárok na náhradu vzniklé škody.

  Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů najdete ZDE.

  Proces vyřízení oznámení

  1. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení, ledaže na tom oznamovatel netrvá.
  2. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání (lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů).
  3. Příslušná osoba musí navrhnout povinnému subjektu opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.

  Comments are closed.

  • ×

   LETÁKY E-MAILEM

   Zaregistrujte ZDARMA svou e-mailovou adresu a pravidelně každý týden od nás budete dostávat aktuální letáky a novinky.

   LETÁKY E-MAILEM - REGISTRACE