OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Ochrana osobních údajů

V rámci České republiky se od 25.5.2018 vztahuje na ochranu osobních údajů i Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), jehož účelem je chránit práva občanů proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Správce COOP družstvo HB, IČ: 00032115, se sídlem: U Rajské zahrady 1912/3, Praha (dále jen „Družstvo“ nebo „Správce“) a jeho zaměstnanci mají respektovat zásady, na kterých GDPR stojí:

 • zákonnost, korektnost, transparentnost – správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
 • omezení účelu – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro které jsou zpracovávány (pokud by bylo možné dosáhnout účelu i bez zpracování některých osobních údajů, je nutné tyto nadbytečné osobní údaje přestat zpracovávat),
 • přesnost – osobní údaje musí být přesné,
 • omezení uložení – osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu (ledaže je dána některá z výjimek stanovených v GDPR či oprávněný souhlas subjektu údajů) pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
 • integrita a důvěrnost – technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Na základě výše uvedeného Správce informuje subjekty osobních údajů, zejména Vás – naše ctěné zákazníky, o tom, jaká práva jim dle GDPR náleží.

Subjekty údajů mají:

 • Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství). Subjekt údajů také má být informován o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.
 • Právo na opravu poskytuje subjektu údajů právo dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje nejsou správné, přesné nebo úplné.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) opravňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů u správce, pokud nastane některý z těchto případů:
  • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně;
  • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
  • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, nadále potřeba;
  • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti u dětí pod 16.
 • V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.
 • Právo na omezení zpracování stanovuje správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů v těchto případech:
  • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných údajů (je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů);
  • jestliže zpracování osobních údajů je protiprávní, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
  • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu právních nároků;
  • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.
 • Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní, pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu přináleží všem osobám, jejichž osobní údaje správce zpracovává. Se svojí stížností se mohou obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY

 • Právo vznést námitky  proti zpracování svých osobních údajů, založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce.

Tato práva mohou subjekty uplatnit: 

 • ústně – v centrále Družstva: Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod
 • písemně – osobně v centrále Družstva (doporučujeme si předem dohodnout termín) nebo poštou na adresu centrály Družstva: Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod
 • e-mailem: coophb@coophb.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 569 431 629

Lhůta na zpracování žádosti: 

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:  

1. Přijetí žádosti
2. Identifikace žadatele
3. Vyhodnocení žádosti
4. Rozhodnutí o žádosti
5. Výkon rozhodnutí
6. Informování žadatele

Kdy dochází, resp. může dojít ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti COOP družstva HB

1. Informační e-mailový newsletter

1.1. Rozsah a účel zpracování

Na webových stránkách Družstva mají naši zákazníci možnost se přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru (letáky a novinky). Ten informuje především o aktuálních nabídkách Družstva, přináší lifestylové a praktické rady, recepty, informace o dění v Družstvu a může obsahovat i další obchodní sdělení. Nezbytným údajem pro registraci je vaše e-mailová adresa.

1.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a přejete si dostávat newsletter. Souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat odhlášením z odběru v rámci každého newsletteru aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

1.3. Doba uchování

Vaší emailovou adresou disponujeme tak dlouho, dokud budete k newsletteru přihlášeni. V návaznosti na Vaše odhlášení odběru dojde rovněž k výmazu Vaší e-mailové adresy. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

1.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli emailových schránek (e-mail)
 • poskytovatelům služeb Družstvu v oblasti e-mailového rozesílání

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže subjekt údajů je z třetí země nebo si nechá newsletter zasílat do třetí země.

2. Zpracování osobních údajů v návaznosti na Vaše podněty a dotazy

2.1. Rozsah a účel zpracování

Naše družstvo si svých zákazníků váží a snaží se jim vycházet vstříc, kdy nás zajímá samozřejmě i jejich názor a mínění na nás, naše prodejny a personál nebo sortiment. Naši zákazníci se tak dobrovolně mohou na nás obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené poštou či osobně.

Co do rozsahu tak budeme zpracovávat jen osobní údaje poskytnuté přímo Vámi – tedy osobou, která dotaz či požadavek vznesla, a to pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Družstva). Tyto osobní údaje jsou našemu družstvu tedy poskytovány zcela dobrovolně, pokud je neposkytnete, nebude Družstvo moci na Váš dotaz/podnět odpovědět.

2.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy odesláním podmětu/dotazu zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR. Souhlas s poskytnutím svých osobních údajů můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (pokud tak učiníte před odpovědí na Váš podnět/dotaz, nebudeme Vám bohužel moci odpovědět).

Poskytování osobních údajů ve výše uvedené souvislosti není zákonným či smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, s tím, že subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout, a pokud je neposkytne, nebudeme schopni Vám na Váš podnět odpovědět či jinak vypořádat Vás dotaz.

2.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme tak dlouho, dokud Vám neodpovíme na Váš podnět/dotaz a (s ohledem na promlčecí lhůty) po dobu max. 4 let od jejich poskytnutí (kupř. kvůli archivaci předchozí komunikace, správní kontrole). Po uplynutí této doby dojde k výmazu Vašich osobních údajů. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

2.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb či jiných komunikačních služeb či platforem, včetně Facebooku (kupř. jméno, příjmení, adresa, e-mail)
 • dodavatelům (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci dotazu/podnětu)
 • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb – dle charakteru podnětu/dotazu (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci dotazu/podnětu)

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se dotaz týká třetí země nebo osoby z třetí země.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s reklamacemi

3.1. Rozsah a účel zpracování

Čas od času se může stát, že zboží/služba nesplňuje kvalitativní požadavky a je třeba jej reklamovat. Při reklamacích tak budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté přímo Vámi, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a bydliště, resp. korespondenční adresa, případné osobní údaje při popisu vady (nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Družstvo coby prodávajícího/poskytovatele vztahuje z titulu odpovědnosti za vady; pokud dané osobní údaje neposkytnete, nebude Družstvo moci reklamaci vyřídit), telefonní číslo a e-mail (s danými osobnímu údaji budeme pracovat na základě Vašeho souhlasu; pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nemá to vliv na řešení reklamace, ale při jejich poskytnutí nám pomohou urychlit vyřízení reklamace a zkvalitní/ulehčí komunikaci s Vámi).

3.2. Právní základ

Zpracování vašich osobních údajů je založeno částečně na nezbytnosti pro splnění smluvní a právní povinnosti, která se na nás coby prodávajícího/poskytovatele služby v rámci uplatnění vad vztahuje, a částečně na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy poskytnutím daných dobrovolných osobních údajů zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále rovněž pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace či při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

3.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme tak dlouho, dokud nedojde k vypořádání reklamace a (i s ohledem na promlčecí lhůty) po dobu 4 let od jejich poskytnutí, každopádně doba uchování neuplyne dříve, než skončí soudní či jiné řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti v souvislosti s reklamací předmětem posouzení, a zároveň uplynou lhůty na podání mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností, popř. podání k Evropskému soudu pro lidská práva apod., a to bez realizace podání, k níž se připočte doba jednoho roku.

3.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb (jméno, příjmení, adresa, e-mail)
 • výrobcům/dodavatelům reklamovaného zboží/služeb (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci reklamace)
 • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb (kupř. akreditovaná laboratoř, advokát) – dle charakteru reklamace (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci reklamace)

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se reklamace týká třetí země (kupř. odsud pochází dodavatel/výrobce reklamovaného zboží/služby).

4. Zpracování osobních údajů kamerovými systémy a záznamy

4.1. Rozsah a účel zpracování

V některých prostorech Družstva a četných prodejnách máme nainstalován kamerový systém. Monitorování probíhá jak on-line, tak pořizováním záznamu. Kamerový systém zpracovává pouze osobní údaje v podobě vzhledu osoby (zejména vizáž, výška postavy, pohyb, barva vlasů, odění) a jejím jednání v prodejně/prostorách Družstva, které ji pomáhá identifikovat v případě, že bude dáno podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, popř. vzniku škody, a to výlučně za účelem ochrany našeho majetku nebo ochrany zdraví a života.

Poskytnutí těchto osobních údajů se neděje na základě souhlasu a není ani zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, tedy není třeba subjekt údajů informovat ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.

4.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů kamerovým systémem je založeno na tzv. oprávněném zájmu. Ten spatřujeme v ochraně nejen našeho majetku, ale i života, zdraví a majetku našich zákazníků (kupř. vypátrání kapesního zloděje). Jedná se tedy primárně o ochranu proti vandalismu, poškození zboží, krádežím a vloupáním. Je nezpochybnitelné, že kamery mají i nemalou preventivní funkci. Jsme přesvědčeni, že kamery navíc působí pozitivně, neboť mohou navozovat pocit bezpečí a ochrany. V návaznosti na výše uvedené lze shrnout, že výhody spojené se záznamem pomocí kamerového systému převažují nad dopadem do práv a svobod subjektu údajů, kdy zákazníci jsou na existenci kamer v prodejnách obecně již zvyklí a nejsou ničím neobvyklým. Navíc před každým monitorovaným prostorem je viditelné upozornění na to, že prostor je kamerově snímán.

4.3. Doba uchování

Kamerové záznamy jsou uchovávány za použití výpočetní techniky. Pokud nebudou údaje využity orgány činnými v trestním řízení nebo v rámci uplatnění nároků Družstva, jsou záznamy uloženy po dobu několika dní a následně je záznam na kamerovém systému přemazán záznamem novým. Pokud je záznam využitelný v rámci uplatnění práv Družstva, uchováváme záznam, dokud nedojde k vypořádání daného nároku, každopádně doba uchování neuplyne dříve, než skončí promlčecí lhůta související s naším nárokem a zároveň i případné soudní či jiné řízení, v nichž je nárok Družstva, k němuž se kamerový záznam vztahuje, předmětem posouzení, a zároveň uplynou lhůty na podání mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností, popř. podání k Evropskému soudu pro lidská práva apod. (a to bez realizace podání), k níž se připočte doba jednoho roku.

4.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

Ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb, provozovatel datové schránky (v případě zasílání záznamu poštou atp.)
 • orgánům činným v trestním řízení, civilním soudům, správním orgánům (kupř. přestupkové řízení)
 • pojišťovnám, pojišťovacím zprostředkovatelům (bude-li kamerový záznam souviset se škodní událostí)
 • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb – dle charakteru užití kamerového záznamu
 • poskytovatelům instalačních, údržbových a servisních služeb (kupř. oprava kamerového systému)

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se záznam týká třetí země (kupř. odsud pochází subjekt údajů – pachatel, záznam si vyžádá v rámci mezinárodní spolupráce cizozemský orgán činný v trestním řízení).

5. Zákaznické soutěže a hry

5.1. Rozsah a účel zpracování

Pokud není v pravidlech příslušné soutěže či hry stanoveno nic jiného, nebo pokud nám zákazník neudělí rozsáhlejší řádný souhlas, budou soutěže a hry organizovány s využitím osobních údajů typu jméno, příjmení, bydliště a kontaktní údaje, popř. podobizna účastníka. Účelem poskytnutí osobních údajů je umožnit zákazníkovi účastnit se soutěže/hry, zorganizovat soutěž/hru (kupř. zjištění výherce, informování výherce, zaslání výhry) a individualizovat jej kvůli rozlišení od jiných účastníků soutěže/hry a souběžně i za účelem propagace pořádání soutěže hry a jejího výsledku.

5.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy účastí na soutěži potvrzujete, že jste si přečetl(a) a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR. Souhlas s poskytnutím svých osobních údajů můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (pokud tak učiníte před ukončením soutěže/hry, nebudete se moci bohužel soutěže/hry účastnit).

5.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme tak dlouho, dokud soutěž/hra neskončí a (s ohledem na promlčecí lhůty či trvání záručních lhůt u věcných výher) po dobu 4 let od jejich poskytnutí, každopádně doba uchování neuplyne dříve, než skončí případné soudní či jiné řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti v souvislosti se soutěží/hrou předmětem posouzení, a zároveň uplynou lhůty na podání mimořádných opravných prostředků bez jejich uplatnění), k níž se připočte doba jednoho roku. Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon.

5.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb či jiných komunikačních služeb či platforem, včetně Facebooku (kupř. jméno, příjmení, adresa, e-mail), provozovateli datové schránky
 • osobám, které zajistily výhry do soutěže/hry nebo které soutěž pro naše Družstvo organizují
 • veřejnosti (kupř. veřejné vyhlášení výsledků soutěže, prezentace na webu)
 • médií (na takové užití bude účastník zvláště upozorněn)
 • příslušný finanční úřad (z důvodů odvedení případné srážkové daně z výhry)

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se hra/soutěž týká třetí země (kupř. odsud pochází účastník soutěže/hry nebo sponzor soutěže/hry, popř. předmět výhry má vztah k zahraničí). Předání nelze vyloučit při zveřejnění údajů v rámci médií dosažitelných i z třetí země.

6. Platební transakce prostřednictvím platebních terminálů

6.1. Rozsah a účel zpracování

V rámci poskytování pestré nabídky služeb našim zákazníkům naše družstvo nabízí možnost platit své složenky, SIPO, účty a faktury anebo poukazovat peníze na bankovní účty prostřednictvím platebního terminálu na prodejně.

Rozsah obdržených osobních údajů je částečně dán závazně, aby se transakce mohla vůbec realizovat (číslo bankovního účtu, výše finanční částky) a částečně je variabilní dle rozhodnutí zákazníka (kupř. jméno, příjmení, bydliště, variabilní/specifický symbol, text pro příjemce platby). Účelem zpracování osobních údajů je v tomto vyhovění přání zákazníka realizovat jím určenou platbu. Pokud nám výše uvedené osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci platební transakci provést (číslo bankovního konta, výše finanční částky) a v ostatním rozsahu dané nemá vliv na poskytnutí platební služby, ale může se zhoršit identifikovatelnost platby na straně příjemce platby. O zadání platby obdrží zákazník potvrzení pro sebe, zároveň jedno podepsané potvrzení pro banku společně se složenkou či tiskopisem / formulářem ponechá na prodejně družstva, následně jsou zasílány na centrálu Družstva, která zajistí odeslání dokladů za všechny prodejny na ústředí banky pro dlouhodobou archivaci.

Další osobní údaje obdrží Družstvo v případě, že provedenou platbu zákazník reklamuje, kdy však reklamaci postupuje bance.

Osobní údaje může Družstvo vyžadovat i na základě zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (= jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem). Zaměstnanec Družstva provede při podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti kontrolu před uskutečněním jednotlivého obchodu, tzn. získá informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu a přezkoumá zdroje peněžních prostředků, za tímto účelem zaměstnanec Družstva zaznamená identifikační údaje klienta, tedy fyzické osoby, (jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození) na platební příkaz a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Družstvo, resp. banka má právo odmítnout realizovat platbu, pokud se zákazník se odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 3 výše uvedeného zákona, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole podle § 9 výše uvedeného zákona, nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, anebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů. Pokud Družstvo dodatečně po provedení transakce pojme podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti, má za povinnost jej ohlásit bance. Vše výše uvedené však zároveň podléhá povinnosti mlčenlivosti.

Družstvo je ve všech výše uvedených případech pouze zpracovatel Vašich osobních údajů, správcem je pak banka poskytující tuto službu.

6.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno částečně na nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste coby zadavatel služby (Družstvo plní poskytnutím služby svou část závazku), a částečně na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy poskytnutím daných dobrovolných osobních údajů zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR.

Činnosti Družstva na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se pak dějí na základě zákona a souhlas subjektů údajů není vyžadován; neposkytnutí údajů v takovém případě může vést k odmítnutí provedení platby.

6.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme tak dlouho, dokud nedojde k vypořádání platební transakce a následně do doby předání provozující bance (zpravidla do konce kalendářního měsíce následujícího po datu zadání platby), resp. po dobu vyřízení reklamace, k níž se připočte doba 4 let od jejich poskytnutí, každopádně doba uchování neuplyne dříve, než skončí soudní či jiné řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti v souvislosti s platnou, resp. její reklamací předmětem posouzení, a zároveň uplynou lhůty na podání mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností, popř. podání k Evropskému soudu pro lidská práva apod., a to bez realizace podání). Další uchování se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon (kupř. účetní předpisy).

6.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb (jméno, příjmení, adresa, e-mail)
 • poskytovateli služeb platebního terminálu (t.č. banka)
 • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb (kupř. IT servis)
 • příjemci plateb zadaných zákazníkem
 • orgánům státní správy, kde je k tomu opravňuje zákon

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se platební transakce týká třetí země (kupř. odsud příjemce platby).

7. Dobíjení kreditu mobilních telefonů přes platební terminál

7.1. Rozsah a účel zpracování

Ve vybraných prodejnách COOP družstvo HB lze dobíjet kredit přímo přes platební terminál u pokladny. Zde sdělujete příslušné telefonní číslo, které chcete dobít. Účelem zpracování je tak dobití kreditu telefonu a poskytnutí služby zákazníkovi dle jeho přání.

7.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste. Správcem Vašich osobních údajů je pak Váš mobilní operátor, resp. banka.

7.3. Doba uchování

Vaším telefonním číslem disponujeme primárně pouze po dobu provedení vlastní dobíjecí operace, tzn. při zadání do platebního terminálu. Obdržení potvrzující SMS, že dobití řádně proběhlo, se již neodehrává v režii Družstva. Vaše telefonní číslo po zadání není v celé podobě u nás uchováváno, a to ani v rámci vedení účetnictví Družstva.

7.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci plnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb (jméno, příjmení, adresa, e-mail)
 • poskytovateli služeb platebního terminálu
 • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb (kupř. IT servis)
 • telefonnímu operátorovi – příjemci plateb zadaných zákazníkem
 • orgánům státní správy, kde je k tomu opravňuje zákon

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se platební transakce týká třetí země (kupř. vlastníkem telefonního čísla je zahraniční osoba).

8. Zpracování osobních údajů v souvislosti se škodními událostmi

8.1. Rozsah a účel zpracování

Stejně jako jinde v životě i v souvislosti s naším podnikáním a provozem může dojít ke vzniku škody – ať už na straně našich zákazníků (kupř. škoda vinou vadných výrobků nebo o škodu, která se našim zákazníkům přihodí na některé z prodejen), nebo naopak naší (poškození vybavení našich prodejen nebo zboží).

Při řešení škodních událostí dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků, prodavačů, škůdce), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů strany poškozené i škodu zaviňující a pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události.

Při nastání škodní události tak budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté přímo Vámi, popř. od třetích osob (kupř. Policie ČR), a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a bydliště, resp. korespondenční adresa, případné osobní údaje s ohledem na specifikaci škody a naplnění všech znaků odpovědnosti za škodu (nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Družstvo coby odpovědného za škodu, resp. naopak poškozeného vztahuje; pokud dané osobní údaje neposkytnete, nebude Družstvo moci škodní událost řádně vyřídit) a telefonní číslo a e-mail (s danými osobnímu údaji budeme pracovat na základě Vašeho souhlasu; pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nemá to vliv na řešení škodní události, ale při jejich poskytnutí nám pomohou urychlit vyřízení celé záležitosti a zkvalitní/ulehčí komunikaci se subjektem údajů).

V souvislosti s vyřizováním škodních událostí zpracováváme osobní údaje dále rovněž pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku.

8.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno částečně na nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás coby osobu případně odpovědnou za škodu, resp. coby poškozeného v rámci uplatnění nároků ze škody vztahuje, a částečně na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy poskytnutím daných dobrovolných osobních údajů zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR.

8.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme tak dlouho, dokud nedojde k vypořádání škodní události a (i s ohledem na promlčecí lhůty) po dobu 4 let od jejich poskytnutí, každopádně doba uchování neuplyne dříve, než skončí soudní či jiné řízení, v nichž jsou vzájemná práva/povinnosti v souvislosti se škodní událostí předmětem posouzení, a zároveň uplynou lhůty na podání mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností, popř. podání k Evropskému soudu pro lidská práva apod., a to bez realizace podání), k níž se připočte doba jednoho roku.

8.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb (jméno, příjmení, adresa, e-mail), provozovateli datové schránky
 • pojišťovnám, pojišťovacím zprostředkovatelům
 • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb (kupř. akreditovaná laboratoř, soudní znalec, lékař, právník) – dle charakteru škodní události (zde se však předpokládá, že dojde k anonymizaci v rámci škodní události)
 • orgánům státní správy, kde je k tomu opravňuje zákon, orgánům činným v trestním, soudům

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se škodní událost týká třetí země (kupř. odsud pochází poškozený nebo dodavatel/výrobce poškozené věci).

9. Zpracování osobních údajů v rámci Facebooku

9.1. Rozsah a účel zpracování

V zájmu propagace a marketingu družstva a navázání kontaktu se zákazníky má Družstvo rovněž profil na síti Facebook, kam dovoluje veřejnosti dávat své komentáře, fotografie či hodnocení. O rozsahu poskytnutí osobních údajů rozhodujete výhradně Vy (zpravidla jméno, příjmení, přezdívka, podobizna, fotografie, hodnocení ve formě „like“ apod.). Účelem poskytnutí osobních údajů je umožnit zákazníkovi sdílet s námi a jinými uživateli Facebooku své názory, informace, nálady a vizuální, popř. audiovizuální obsah atp.

9.2. Právní základ

Družstvo je přesvědčeno, že dané osobní údaje zpracovává primárně provozovatel Facebooku a Družstvo přímo správcem není.

Pokud by však přesto za správce či zpracovatele bylo považováno, je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy „postováním“ potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR. Souhlas s poskytnutím svých osobních údajů můžete kdykoliv a bez udání důvodů odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (pokud tak učiníte, nebude Váš post na Facebooku).

Poskytování osobních údajů ve výše uvedené souvislosti není zákonným či smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, s tím, že subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout, a pokud je neposkytne, nebude moci využít možností platformy Facebook.

9.3. Doba uchování

Vámi poskytnutými osobními údaji disponujeme, resp. provozovatel Facebooku tak dlouho, dokud Váš post sám (sama) neodstraníte z našeho profilu a dále po dobu existence profilu našeho družstva na dané síti Facebook.

9.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

Případnými příjemci výše uvedených osobních údajů jsou kupř.:

 • zaměstnanci a orgány Družstva, správci profilu Družstva na síti Facebook
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb či platforem
 • provozovatelé sociální sítě Facebooku (kupř. jméno, příjmení, podobizna)
 • veřejnost (zejména uživatelé sociální sítě Facebook)
 • poskytovatelé konzultačních a odborných služeb (kupř. marketingoví specialisté)

Předání do třetí země se nepředpokládá, když však síť Facebook coby webový systém je dosažitelných i z třetí země.

Nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité cookies nebo žádné cookies. Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání cookies, pravděpodobně vám nebude umožněno využívat některé funkce a možnosti našich webových stránek. Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již v prohlížeči uloženy.

Prohlížeč: Chrome Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0
Deaktivace Cookies: 1) Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností a z menu vyberte Nastavení.
2) Dole klikněte na Rozšířená nastavení.
3) V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení klikněte na Nastavení obsahu.
4) Klikněte na Soubory cookie.
5) Vypnutí souborů cookie: Deaktivujte přepínač u možnosti Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie.
1) V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.
2) Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.
3) Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4) Vaše nastavení potvrďte „OK“.
1) V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“.
2) Zvolte oddíl „Soukromí“
3) V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“
4) Potvrďte Vaše nastavení
Odstranění Cookies: 1) Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností a z menu vyberte Nastavení.
2) Dole klikněte na Rozšířená nastavení.
3) V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení klikněte na Nastavení obsahu.
4) Klikněte na Soubory cookie.
5) Zobrazit všechny soubory cookies a data webů
6) Vpravo nahoře odstranit vše. Potvrdit „Vymazat vše“
1) V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2) Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3) Klikněte na tlačítko „Delete“
1) V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“.
2) Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3) Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4) Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“ o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat
Jiný prohlížeč Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

 

Google Analytics

K analýzám našich webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V rámci služby Google Analytics využívá COOP družstvo HB i rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, region). Google nebude přenesená data spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce, nebo instalací příslušného pluginu do svého prohlížeče.

11. Užívání sociální pluginů

Webové stránky COOP družstvo HB mohou obsahovat také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
 • plugin sítě Twitter, který je spravován společností Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

Je možné, že osobní údaje o návštěvnících webových stránek mohou být také shromažďovány prostřednictvím těchto pluginů, předány příslušné službě a propojeny s příslušnou službou návštěvníka.

COOP družstvo HB neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Po kliknutí na sociální plugin dostane příslušný poskytovatel služeb informace, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky. Vezměte prosím na vědomí, že není třeba mít u příslušné služby uživatelský účet, ani tam nemusíte být přihlášeni. Pokud však již máte při své návštěvě našeho webu uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a jste již přihlášeni k tomuto účtu, data shromážděna sociálním pluginem jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spárováni k Vašemu profilu u poskytovatele služeb, musíte se před svým kliknutím na některý ze sociálních modulů odhlásit.

COOP družstvo HB nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry si příslušní poskytovatelé služeb shromažďují osobní údaje. Nejsme si vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušného sběru údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že alespoň IP adresa a informace týkající se zařízení, jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Je také možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies.

Rozsah a účel shromažďování údajů příslušnou službou, jakož i další zpracování a využití Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušné služby. Zde získáte také informace o příslušných právech na ochranu dat a možnostech nastavení pro ochranu Vašeho soukromí:

 • a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
  https://en-gb.facebook.com/policy.php
 • b) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
  https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

12. E-shop www.partyscoophb.cz

12.1. Rozsah a účel zpracování

Naše družstvo nabízí možnost si některé produkty objednat i prostřednictvím speciálního e-shopu.
Co do rozsahu tak budeme zpracovávat jen osobní údaje poskytnuté přímo Vámi – tedy osobou, která si v našem e-shopu objednává, a to pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu (příjmení, jméno, datum narození, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, údaje o plnění smluvního vztahu, číslo bankovního účtu – pokud jej zákazník užije k uhrazení svého finančního závazku) tak, abychom Vás mohli řádně identifikovat jako kupujícího a mohli bez větších obtíží realizovat dodání. Účelem je tak uzavření kupní smlouvy mezi Vámi coby kupujícím a námi coby prodávajícím a její následné plnění.

12.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste – bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku akceptovat a vyřídit ji. Zpracování je částečně založeno i na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to ve vztahu ke kontaktním údajům nebo údajů, které uvede dobrovolně sám Zákazník (kupř. do poznámky v objednávce), kdy poskytnutím daných osobních údajů zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR.

12.3. Doba uchování

Údaje budeme zpracovávat jen po dobu, kdy smluvní strany mohou vůči sobě uplatnit vzájemné nároky, kdy každopádně doba uchování neuplyne dříve, než skončí promlčecí lhůta související s naším nárokem a zároveň i případné soudní či jiné řízení, v nichž je nárok Družstva, k němuž se osobní údaj vztahuje, předmětem posouzení, a zároveň uplynou lhůty na podání mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností, popř. podání k Evropskému soudu pro lidská práva apod. (a to bez realizace podání), k níž se připočte doba jednoho roku. Tyto osobní údaje jsou našemu družstvu tedy poskytovány zcela dobrovolně, pokud je neposkytnete, nebude Družstvo moci akceptovat Vaši objednávku.

12.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:
zaměstnancům a orgánům Družstva
poskytovateli poštovních/kurýrních služeb či jiných komunikačních služeb či platforem, včetně Facebooku (kupř. jméno, příjmení, adresa, e-mail)
dopravci (pouze v nezbytném rozsahu pro účely řádného dodání)
dodavatelům poradenských služeb

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se objednávka týká třetí země nebo osoby z třetí země.

13. Služba E-COOP

13.1. Rozsah a účel zpracování

Svaz českých a moravských spotřebních družstev, IČ: 00032743 technicky zajišťuje možnost si některé produkty u našeho družstva objednat i prostřednictvím globální „coopácké“ e-shopové aplikace E-COOP.

Co do rozsahu tak budeme zpracovávat jen osobní údaje poskytnuté přímo Vámi – tedy osobou, která si přes aplikaci E-COOP objednává, a to pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu tak, abychom Vás mohli řádně identifikovat jako kupujícího a mohli bez větších obtíží realizovat dodání a další kroky kolem plnění našich povinností coby prodávajícího. Účelem je tak uzavření kupní smlouvy mezi Vámi coby kupujícím a námi coby prodávajícím a její následné plnění, popř. v případě registrace i ulehčení Vám nakupování v budoucnu.

Zpracovávané osobní údaje:

 • příjmení, jméno, adresa bydliště
 • e-mail, telefonní číslo
 • údaje o průběhu a plnění smluvního vztahu
 • v případě registrace zákazníka na www.e-coop.cz: e-mail, heslo, historie objednávek
 • pokud zákazník hradí objednávku bezhotovostně (včetně platební brány): číslo bankovního účtu, číslo platební karty, platnost platební karty a CVC/CVV platební karty
 • zákazníkův podpis kupř. při potvrzení převzetí zboží

13.2. Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na nezbytnosti pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste – bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku akceptovat a vyřídit ji. Zpracování je částečně založeno i na Vašem svobodném udělení souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to ve vztahu ke kontaktním údajům nebo údajů, které uvede dobrovolně sám Zákazník (kupř. do poznámky v objednávce či k dodání), kdy poskytnutím daných osobních údajů zároveň potvrzujete, že jste si přečetl(a) si a porozuměl(a) zásadám ochrany osobních údajů a jste si vědom(a) svých práv dle GDPR.

13.3. Doba uchování

Údaje budeme zpracovávat jen po dobu, kdy smluvní strany mohou vůči sobě uplatnit vzájemné nároky, kdy každopádně doba uchování neuplyne dříve, než skončí promlčecí lhůta související s naším nárokem a zároveň i případné soudní či jiné řízení, v nichž je nárok Družstva, k němuž se osobní údaj vztahuje, předmětem posouzení, a zároveň uplynou lhůty na podání mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností, popř. podání k Evropskému soudu pro lidská práva apod. (a to bez realizace podání), k níž se připočte doba jednoho roku. Tyto osobní údaje jsou našemu družstvu tedy poskytovány zcela dobrovolně, pokud je neposkytnete, nebude Družstvo moci akceptovat Vaši objednávku.

13.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny rovněž různým subjektům kupř.:

 • zaměstnancům a orgánům Družstva
 • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb či jiných komunikačních služeb či platforem (kupř. jméno, příjmení, adresa, e-mail)
 • dodavatelům poradenských služeb (včetně účetních a právních služeb) a IT služeb (kupř. hosting webu www.e-coop.cz, programátoři, IT servis)
 • Svazu českých a moravských spotřebních družstev, IČ: 00032743 jen v případě nutnosti předání coby provozovateli webové stránky www.e-coop.cz
 • bankovnímu ústavu, zajišťující pro Družstvo platební bránu a/nebo platební styk a/nebo bankovní účet, kde jsou přijímány platby subjektu osobních údajů

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se objednávka týká třetí země nebo osoby z třetí země.

14. Zpracování osobních údajů v návaznosti na interní oznamovací systém (whistleblowing)

14.1. Rozsah a účel zpracování

Naše družstvo plní své zákonné povinnosti i na poli umožnění oznamování možného protiprávního jednání, které má znaky trestného činu nebo určitých přestupků nebo zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující určité oblasti (kupř. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů; bezpečnost dopravy; ochrana životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat; ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Naši zaměstnanci stejně jako další fyzické osoby (pracovníci s DPČ nebo DPP, stážisté, dobrovolníci atp.) se tak dobrovolně mohou na nás obracet se svými oznámeními, a to jak osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené poštou či osobně.

Co do rozsahu tak budeme zpracovávat primárně jen osobní údaje poskytnuté přímo oznamovatelem – a to pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu (tzn. jméno, příjmení, datum narození, druh vztahu k COOP družstvu HB, kontaktní údaje – telefon, e-mail, adresa bydliště, obsah oznámení, včetně identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, nebo osob svědků). Tyto osobní údaje jsou našemu družstvu oznamovatelem poskytovány zcela dobrovolně, pokud je oznamovatel neposkytne, nebude Družstvo moci na oznámení odpovědět, popř. na anonymní podání (tzn. bez uvedení jména, příjmení a data narození) nebude ani reagováno, protože COOP družstvo HB anonymní oznámení nepřijímá. Své kontaktní údaje v podobě e-mailu či tel. čísla nemusí oznamovatel uvádět, slouží pouze pro lepší komunikaci s oznamovatelem.

Příslušná osoba je dle zákona o ochraně oznamovatelů povinna o ústním oznámení pořídit jeho zvukovou nahrávku (pouze se souhlasem oznamovatele) nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení; tedy i v těchto prostředcích (vedle nahrávky hlasu oznamovatele coby osobního údaje) mohou být obsaženy osobní údaje, s nimiž bude příslušná osoba, resp. naše družstvo nakládat. Zákon o ochraně oznamovatelů mj. dále zavazuje příslušnou osobu, aby do evidence oznámení zanesla i identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa. Nelze vyloučit, že v návaznosti na obsah a prověřování oznámení, bude COOP družstvo HB nakládat i s osobními údaji dalších osob než jen oznamovatele (kupř. osoby svědků nebo  údajných pachatelů), kdy i na tyto osoby se vztahuje ochrana dle GDPR ze strany Správce, resp. příslušné osoby.

Účelem zpracování je tak splnění povinností COOP družstva HB coby povinné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů, včetně nakládání s oznámením, posouzením jeho důvodnosti nebo přijetí opatření k nápravě atd.

14.2. Právní základ

Zpracování osobních údajů oznamovatele je založeno na Vašem svobodném rozhodnutí učinit oznámení. Následné zpracování osobních údajů oznamovatele (v rozsahu nutných pro plnění zákonných povinností Družstva – kupř. oznamování o přijetí oznámení, vyrozumění oznamovatele o výsledcích posouzení odůvodněnosti oznámení) je založeno na faktu, že zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, která Družstvo dle zákona o ochraně oznamovatelů má (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Právním základem zpracování osobních údajů pro účely případného poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele a pro účely pořízení zvukové nahrávky nebo přepisu ústního oznámení je titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. souhlas oznamovatele (subjektu údajů).

U důvodných oznámení či oznámeních, které nebudou mít povahu oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, ale Družstvo si je přeje vyšetřit může být právním základem rovněž nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Družstva [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], kdy Družstvo má oprávněný zájem na prevenci, zastavení a omezování kriminality a řady dalších nezákonných či nekalých jednání, které mohou být předmětem oznámení.

Poskytování osobních údajů ve výše uvedené souvislosti není smluvním požadavkem Družstva, ani požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, s tím, že oznamovatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout – pokud ale neposkytne povinné údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude oznámení považováno za anonymní a pokud neposkytne nepovinné údaje (zejména kontaktní), nebude Družstvo (resp. příslušná osoba) schopno oznamovateli na jeho oznámení odpovědět, ani jej informovat o výsledku přezkoumání oznámení, jak vyžaduje právní úprava.

Osobní údaje oznamovatele nejsou využívány kautomatickému rozhodování nebo profilování.

14.3. Doba uchování

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne jeho přijetí. Po uplynutí této doby dojde k výmazu osobních údajů oznamovatele. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech, pokud to vyžaduje zákon nebo oprávněný zájem Družstva (oznámení je stále řešeno nebo jsou z něj uplatňovány Družstvem nároky – kupř. při vědomě nepravdivém oznámení).

14.4. Případní příjemci osobních údajů, předání do třetí země

V rámci splnění zákonných povinností ze strany Družstva mohou být příslušné osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro příslušný účel zpřístupněny pouze tzv. příslušné osobě dle zákona o ochraně oznamovatelů a mimo něj (ale bez prozrazení oznamovatele, resp. účelu komunikace):

  • zaměstnancům a orgánům Družstva (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci oznámení a je řešena pouze podstata oznámení a jeho oprávněnost)
  • poskytovateli poštovních/kurýrních služeb či jiných komunikačních služeb či platforem (kupř. jméno, příjmení, adresa, e-mail)
  • poskytovatelům konzultačních a odborných služeb – dle charakteru oznámení (zde se však předpokládá, že dojde k úplné anonymizaci dotazu/podnětu)
  • příslušným orgánům veřejné moci (kupř. soudy, orgány činné v trestním řízení, finanční správa), stanoví-li tak závazný právní předpis (kupř. § 368 trestního zákoníku)
  • jakákoli osoba, dá-li k tomu oznamovatel (subjekt údajů) souhlas.

Předání do třetí země se nepředpokládá, ledaže se oznámení týká třetí země nebo osoby z třetí země.

Comments are closed.

 • ×

  LETÁKY E-MAILEM

  Zaregistrujte ZDARMA svou e-mailovou adresu a pravidelně každý týden od nás budete dostávat aktuální letáky a novinky.

  LETÁKY E-MAILEM - REGISTRACE